بی - اُو - دی

 

مشاورت - ملاتړ - مستندجوړول

 

 

 

هيڅوک اجازه نلری چی ستاسو د ظاهر، رنګ، ملیت، مذهب او یا فرهنګ تاسو په وړاندې تبعيض قایل شی. موږ ستاسو سره مرسته کوو که تاسو او یا ستاسو چاپیریال خلکو باندي د راستی افراطیانو لخواه سپکاوی، ګواښ او یا برید شي. موږ تاسوته د قضائي کړنلاره تشريح کوو، تاسو سره یوځای پوليسو ته او محکمه ته ځوو، تاسو سره په قانوني مشورئ موندلو کي يا د خساري او تاوان درخواست ورکولو په برښه مرسته کوو.

 

دغه خدمتونو تاسو لپاره کاملأ دتاسو خپلو خوښي په اساس ده. تاسو پرېکړه کوئ چې څنګه موږ له تاسو سره مرسته وکړو. که اړتيا وي موږ کولای شو ژباړونکي(ترجمان) راوغوړو.

 

 

 

 

 

‫بی - اُو - دی:

 

- ستاسو په ښار او محله کي شته

 

- مفت ده

 

- څو ژبو کي شته

 

- محرم کار کوي

 

- د چارواکو پرمقابل خپلواک دي

 

- ستاسو د اړتياوو ملاتړ او جانبداری کوي

 

 

 

 

 

 

 

مونږ سره پرته له مکلفيت نه اړيکه ونیسي:

 

- د اړيکه شمیره > ‪0151 – 216 53 187

 

- ایمیل آدرس     > ‪info@bud-bayern.de

- پوستي آدرس   > B.U.D. e.V., Postfach 440153, 90206 Nürnberg